مقالات علمی سال 1393

دانشجویان DBA

اطلاعات سایت
مقاله: 544
اعضای حقیقی - پیوسته: 2973
اعضای حقیقی - وابسته: 2940
اعضای حقوقی - دانشگاه‌ها: 51
اعضای حقوقی - موسسات: 229
اعضای حقوقی - شرکت ها: 85
اعضای دانشجویی: 8750

مقالات علمی سال 1393

سال انتشار مقاله:
نویسندگان:
تعداد دریافت: 3383
عنوان مقاله: حسابرسی دیجیتالی
سال انتشار مقاله:
تعداد دریافت: 2210
کلیدواژه‌ها:
سال انتشار مقاله:
تعداد دریافت: 2299

صفحه‌ها