انتخاب دکتر ناصر پرتوي براي دومين بار به عنوان

دانشجویان DBA

اطلاعات سایت
مقاله: 616
اعضای حقیقی - پیوسته: 3179
اعضای حقیقی - وابسته: 3055
اعضای حقوقی - دانشگاه‌ها: 51
اعضای حقوقی - موسسات: 231
اعضای حقوقی - شرکت ها: 86
اعضای دانشجویی: 8750

انتخاب دکتر ناصر پرتوي براي دومين بار به عنوان

در پي برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه اتحاديه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي کشور در روز شنبه 25 بهمن ماه 1393، جناب آقاي دکتر ناصر پرتوي، براي دومين سال پياپي، با کسب اکثريت آرا به عنوان بازرس اصلي اتحاديه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي کشور انتخاب گرديدند.

تصویر: