تحقیقات حسابداری و حسابرسی شماره 34 تابستان 96 به چاپ رسید

دانشجویان DBA

اطلاعات سایت
مقاله: 544
اعضای حقیقی - پیوسته: 2994
اعضای حقیقی - وابسته: 2949
اعضای حقوقی - دانشگاه‌ها: 51
اعضای حقوقی - موسسات: 229
اعضای حقوقی - شرکت ها: 85
اعضای دانشجویی: 8750

تحقیقات حسابداری و حسابرسی شماره 34 تابستان 96 به چاپ رسید

فصلنامه علمی - پژوهشی تحقیقات حسابداری و حسابرسی شماره 34 تابستان 1396 به چاپ رسید.

جهت مطالعه مقالات اینجا کلیک کنید.

تصویر: