تحقیقات حسابداری و حسابرسی شماره 38 تابستان 97 به چاپ رسید

دانشجویان DBA

اطلاعات سایت
مقاله: 616
اعضای حقیقی - پیوسته: 3179
اعضای حقیقی - وابسته: 3055
اعضای حقوقی - دانشگاه‌ها: 51
اعضای حقوقی - موسسات: 231
اعضای حقوقی - شرکت ها: 86
اعضای دانشجویی: 8750

تحقیقات حسابداری و حسابرسی شماره 38 تابستان 97 به چاپ رسید

فصلنامه علمی - پژوهشی تحقیقات حسابداری و حسابرسی شماره 38 تابستان 1397 به چاپ رسید.

جهت مطالعه مقالات اینجا کلیک کنید.

تصویر: