تحقیقات حسابداری و حسابرسی شماره 39 پاییز 97 به چاپ رسید

دانشجویان DBA

اطلاعات سایت
مقاله: 634
اعضای حقیقی - پیوسته: 3234
اعضای حقیقی - وابسته: 3092
اعضای حقوقی - دانشگاه‌ها: 52
اعضای حقوقی - موسسات: 238
اعضای حقوقی - شرکت ها: 90
اعضای دانشجویی: 8750

تحقیقات حسابداری و حسابرسی شماره 39 پاییز 97 به چاپ رسید

فصلنامه علمی - پژوهشی تحقیقات حسابداری و حسابرسی شماره 39 پاییز 1397 به چاپ رسید.

جهت مطالعه مقالات اینجا کلیک کنید.

تصویر: