رشته های کارشناسی ارشد در دانشگاه پرندک در سال 98

دانشجویان DBA

اطلاعات سایت
مقاله: 634
اعضای حقیقی - پیوسته: 3292
اعضای حقیقی - وابسته: 3124
اعضای حقوقی - دانشگاه‌ها: 52
اعضای حقوقی - موسسات: 238
اعضای حقوقی - شرکت ها: 90
اعضای دانشجویی: 8750

رشته های کارشناسی ارشد در دانشگاه پرندک در سال 98

وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی پرندک

رشته های کارشناسی ارشد در دانشگاه پرندک در سال 98

حسابداری

حسابرسی

حسابداری مدیریت

حسابداری بخش عمومی

مالی _ بیمه

مالي- مهندسي مالي و مديريت ريسک

مدیریت بازرگانی _ کارآفرین

مدیریت بازرگانی بین الملل

مدیریت بازرگانی _ استراتژیک

مدیریت بازرگانی _ بازاریابی

 

تصویر: