رشته های کارشناسی پیوسته در دانشگاه پرندک در سال 98

دانشجویان DBA

اطلاعات سایت
مقاله: 634
اعضای حقیقی - پیوسته: 3307
اعضای حقیقی - وابسته: 3134
اعضای حقوقی - دانشگاه‌ها: 52
اعضای حقوقی - موسسات: 238
اعضای حقوقی - شرکت ها: 90
اعضای دانشجویی: 8750

رشته های کارشناسی پیوسته در دانشگاه پرندک در سال 98

وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی پرندک

رشته های کارشناسی پیوسته در دانشگاه در سال 98

 

حسابداری

مدیریت مالی

مدیریت بازرگانی

مدیریت صنعتی

 

تصویر: