دانشگاه پرندک

دانشجویان DBA

اطلاعات سایت
مقاله: 326
اعضای حقیقی - پیوسته: 2322
اعضای حقیقی - وابسته: 2381
اعضای حقوقی - دانشگاه‌ها: 40
اعضای حقوقی - موسسات: 192
اعضای حقوقی - شرکت ها: 61
اعضای دانشجویی: 8750

دانشگاه پرندک

نمرات کارشناسي ناپيوسته رشته مديريت بازرگاني ورودي 90و 91نمرات دانشجويان کارشناسي پيوسته رشته حسابداري ، مديريت صنعتي و مديريت مالي ورودي 91 و 90naser partovi

 

 

برای مشاهده اطلاعات به سایت  دانشگاه پرندک به نشانی parandak.ac.ir  مراجعه نمایید