شعبه جدید انجمن در استانبول

دانشجویان DBA

شعبه جدید انجمن در استانبول

آدرس شعبه انجمن حسابداری ایران در شهر استانبول ترکیه در مرداد ماه اطلاع رسانی خواهد شد.