قابل توجه کلیه داوطلبین مجاز به انتخاب رشته کارشناسی ارشد ۱۴۰۱

دانشجویان DBA

قابل توجه کلیه داوطلبین مجاز به انتخاب رشته کارشناسی ارشد ۱۴۰۱

قابل توجه کلیه داوطلبین مجاز به انتخاب رشته کارشناسی

ارشد ۱۴۰۱


دانشگاه پرندک نزدیک ترین دانشگاه به تهران می باشد.
 
برای دیدن کلیپ اینجا کلیک کنید