پخش زنده تلویزیونی، دکتر پرتوی، سه شنبه 30 مرداد 97

دانشجویان DBA

اطلاعات سایت
مقاله: 616
اعضای حقیقی - پیوسته: 3156
اعضای حقیقی - وابسته: 3043
اعضای حقوقی - دانشگاه‌ها: 51
اعضای حقوقی - موسسات: 231
اعضای حقوقی - شرکت ها: 86
اعضای دانشجویی: 8750

پخش زنده تلویزیونی، دکتر پرتوی، سه شنبه 30 مرداد 97

پخش زنده تلویزیونی، دکتر پرتوی، سه شنبه 30 مرداد 97

در برنامه زنده تلویزیونی چوب خط شبکه افق، ساعت 22 در ارتباط با

مشکلات اقتصاد کشور و راهکارهای برون رفت از بحران

در شبکه افق، برنامه چوب خط، سه شنبه 30 مرداد، ساعت 22

- دکتر پرتوی از اوایل برنامه حضور خواهند داشت.