دکتر ناصر پرتوی مشاور کمیسیون انجمن های علمی ایران شدند

دانشجویان DBA

اطلاعات سایت
مقاله: 544
اعضای حقیقی - پیوسته: 2994
اعضای حقیقی - وابسته: 2949
اعضای حقوقی - دانشگاه‌ها: 51
اعضای حقوقی - موسسات: 229
اعضای حقوقی - شرکت ها: 85
اعضای دانشجویی: 8750

دکتر ناصر پرتوی مشاور کمیسیون انجمن های علمی ایران شدند

  دکتر ناصر پرتوی مشاور کمیسیون انجمن های علمی ایران شدند

                                               

    طبق ماده 2 آیین نامه نحوه تشکیل و شرح وظایف انجمن های علمی ایران، موضوع مصوبه دویست و شصت و دومین جلسه شور ای عالی انقلاب فرهنگی و در راستای ارتقاء سطح کیفی فعالیت انجمن های علمی، دکتر ناصر پرتوی به موجب این حکم به مدت 2 سال به عنوان مشاور کمیسیون انجمن های علمی ایران منصوب شدند. لازم به ذکر است، تایید این کمیسیون جهت تشکیل انجمن های جدید در کلیه رشته ها در سرتاسر کشور لازم است.