تحقیقات حسابداری و حسابرسی

دانشجویان DBA

تحقیقات حسابداری و حسابرسی

بررسي رابطه بين برخي مكانيزم هاي حاكميت شركتي و محافظه كاري در گزارشگري مالي

هدف اين تحقيق بررسي رابطه بين برخي مكانيزم هاي حاكميت شركتي و محافظه كاري در گزارشگري مالي مي باشد. محافظه كاري به طور بالقوه از چند طريق بر حاكميت شركتي مفيد است: اولاً پرداختهاي فرصت طلبانه مديريت به خود را كاهش مي دهد. ثانياً موجب گزارشگري مدير در مورد زيان حاصل از فروش دارايي ها و توقف عمليات مي شود و بالاخره از تداوم سرمايه گذاري مدير در پروژه هاي داراي خالص ارزش فعلي منفي جلوگيري مي كند.

بررسی اثر نقدشوندگی بر عملکرد شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران

نقدشوندگی از طريق مبادلات سهام ، هزینه معاملات سرمایه ای را کمتر کرده و شکاف پیشنهاد قیمتی خریدار و فروشنده را باریکتر مي نماید علیرغم وجود این رابطه، محققین بر جهت تاثیر نقدشوندگی و عوامل مربوط به آن بر عملکردبلندمدت شرکت ابهام دارند این تحقیق درصد است تا با تست تجربی میزان اثرگذاری نقدشوندگی بر عملکرد شرکت، درستی تئوريهاي موجود را در بازار نوظهور ایران بررسی و ارزیابی نمايد. برای این منظور تعداد 112 شرکت از بورس اوراق بهادار تهران برای مطالعات مقطعی در سال 1386 انتخاب شدند. یافته های تحقیق نشان داد که ارتباط معنی دار مثبتی بین میزان نقدشوندگی سهام و عملکرد بلندمدت شرکت ها وجود دارد.

بررسی رابطه سودآوری و بازده با توجه به چرخه عمر و اندازه شرکت

موضوع اصلی این تحقیق بررسی و تجزیه و تحلیل رابطه سودآوری و بازده سهام با توجه به چرخه عمر و اندازه شرکت، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. متغیرهای سود هر سهم و تغییر سود هر سهم به عنوان متغیر مستقل و نرخ بازده سهام شرکت ها به عنوان متغیر وابسته و همچنین دو متغیر چرخه عمر و اندازه شرکت به عنوان متغیرهای کنترلی مورد بررسی قرار گرفتند. در این تحقیق اطلاعات مورد نیاز در دوره زمانی 1383 تا 1387 بررسی شد. برای بررسی صحت فرضیه های تحقیق، از روش تلفیق داده های زمانی و مقطعی استفاده شده است.

بررسی محتوای اطلاعاتی افزاینده اقلام تعهدی خلاف قاعده در مقایسه با جریانات نقدی عملیاتی

در این تحقیق، محتوای اطلاعاتی افزاینده اقلام تعهدی خلاف قاعده و جریانات نقدی عملیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مورد بررسی قرار گرفته است و ارتباط بازده سهام با اجزای سود ، با استفاده از مدل های رتبه ای طی دوره 1379 تا 1386 آزمون شده است. روش انتخابی برای آزمون فرضیات، روش مقطعی است . به این منظور ، اقلام تعهدی غیر عادی با دو رویکرد کل اقلام تعهدی و اقلام تعهدی سرمایه در گردش برآورد شده است .

آموزش اخلاق در حسابداري: بررسي تاثير انگيزش اخلاقي بر روي رفتار اخلاقي

در اين مقاله تاثير انگيزش اخلاقي بر تصميم گيري اخلاقي در دو سطح فردي و سازماني مورد آزمون قرار مي گيرد. اين مطالعه اثر آموزش هاي اخلاقي و همچنين تاثیر انگيزش اخلاقي بر روی رفتار اخلاقي دانشجويان حسابداري را مورد بررسي قرار مي دهد. همچنين بررسي دلايل تصميم هاي غير اخلاقي دانشجويان و ارتباط تصميم گيري اخلاقي آنها در شرايط مختلف نيز از اهداف اين مقاله مي باشد.

فراواکنشی و دامنه نوسان قيمت: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

بر اساس فرضیه فراواکنشی، به عنوان یکی از خلاف قاعده های مطرح در بازارهای مالی، سرمایه گذاران تمایل به واکنش بیش از اندازه نسبت به اخبار و اطلاعات منتشره(خوب یا بد) دارند. هدف این تحقیق بررسی فرضیه فراواکنشی سرمایه گذاران با استفاده از دامنه نوسان قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی1387-1382، در دو دوره از دامنه نوسان قیمت می باشد.

طراحی و تبیین مدل پیش بینی ورشکستگی شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران

ورشکستگی آخرین مرحله از حیات اقتصادی شرکت‌ها است و بر همه ذینفعان شرکت تاثیر می‌گذارد. بنابراین پیش‌بینی ورشکستگی از اهمیت برخوردار می‌باشد با توجه به اینکه فرایند حقوقی به منظور شناسایی شرکت‌های ورشکسته امری زمان بر است بنابراین در این تحقیق از مفهوم آستانه ورشکستگی برای شناسایی شرکت‌های ورشکسته در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شد. سوال اصلی تحقیق این است که کدام یک از مدل‌های پس انتشار خطا، الگوریتم ژنتیک و بهینه سازی تجمعی ذرات با دقت بالاتری ورشکستگی شرکت‌ها را پیش‌بینی می‌کند. همچنین تاثیر داده‌های بازار و نسبت‌های مالی در پیش‌بینی ورشکستگی با یکدیگر مقایسه گردید.

تبیین ارتباط بین شفافیت گزارشگری مالی با گزارشگری مالیاتی در ایران

مقوله شفافیت گزارشگری مالی و اهمیتی که در سالهای اخیر نمود بیشتری پیدا کرده است، بدنبال وقایع ناگوار و بحران‌های بوجود آمده در بورس‌های جهان و به ویژه سپتامبر سیاه 1997 و سپس حادثه یازدهم سپتامبر 2000، افشای ماجرای ورلدکام، انرون، زیراکس و سپس پارمالات در سطح جهان و سقوط شاخص‌های بورس تهران در سال 1383 باعث گردید موضوع شفافیت صورت‌های مالی بعنوان یک پدیده مورد لزوم و ضرورت بازار سهام سهم اهمیتی بیشتری را بخود اختصاص دهد.

بررسي رابطه بين کيفيت حسابرسي و مديريت سود شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اين پژوهش به بررسي رابطه بين کيفيت حسابرسي و مديريت سود در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي¬پردازد. جهت تعيين کيفيت حسابرسي از دو معيار اندازه حسابرس و دوره تصدي حسابرس و به منظور محاسبه مديريت سود از مدل تعديل شده جونز استفاده شده است. در اين پژوهش، تعداد 61 شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره ي زماني 1386-1380 بررسي شده است. جهت آزمون فرضيه ها از مدل هاي رگرسيوني حداکثر درست نمايي - لوجيت باينري و نرم افزار اقتصادسنجي Eviews 6 استفاده شده است.

کارآیی شرکت ها بر مبنای تکنیک تحلیل پوششی داده ها (DEA) و توانایی پرداخت بدهی در سررسید

وقایع مختلف مالی می تواند منابع مالی یک اعتبار دهنده را در معرض خطر قرار دهد. برخی مطالعات در این زمینه، ورشکسته شدن اعتبارگیرنده را به عنوان ریسک اعتباری در نظر گرفته و مدل هایی برای پیش بینی آن ارائه نموده اند. اما بحران مالی1 که باعث ناتوانی موقت شرکت ها در بازپرداخت دیون می گردد، قبل از مرحله ورشکستگی روی می دهد که می توان با ارائه مدلی مناسب و انجام رتبه بندی اعتباری2 به پیش بینی آن اقدام و زمان لازم برای عکس العمل شرکت ها را فراهم نمود و سرمایه گذاران را در ارزیابی فرصت های مطلوب از نامطلوب یاری رساند.

صفحه‌ها