الزامات و چگونگی تحقق معاضدات قضایی نسبت به جرم فساد در پرتو کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد

دانشجویان DBA

الزامات و چگونگی تحقق معاضدات قضایی نسبت به جرم فساد در پرتو کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد

جلد دانش و پژوهش حسابداری

چکیده:

    فساد قدمتی در امتداد زندگی بشر دارد و زندگی انسان همواره متأثر از آسیب های آن بوده است ولی در چند دهه گذشته ظهور پدیده های سخت افزاری و نرم افزاری، فرآیند شکل گیری آن را سرعت بخشیده و ضمن پیچیدگی در عمل، فرار مجرمان از مجازات را نیز تسهیل کرده است. امروزه نتایج و تهدیدهای فساد محدود و محصور در مرزهایی داخلی کشورها نیست و مولفه های مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نظام های مختلف جهان موجب تسری فساد و عوارض و تهدیدات آن از کشوری به دیگر کشورها است. لذا فساد بویژه فساد مالی معضلی جهانی قلمداد می¬شود. جامعه بین الملل نیز این موضوع را درک کرده و گرایش جهانی به مبارزه با فساد و ایجاد جبهه جهانی علیه فساد سیاسی و مالی در دهه¬های اخیر محصول درک صحیح سازمانهای بین المللی، از آثار سوء فساد مالی و رشوه در عرصه بین المللی و ضرورت ایجاد ساز و کار پیشگیری و مبارزه با آن است. در این تحقیق که به شیوه توصیفی تحلیلی با استمداد از ابزار کتابخانه-ای صورت گرفته است، ضرورت مبارزه با فساد در سطح بین الملل و فرآیند این مبارزه مورد بررسی قرار گرفته و ساز و کار همکاری¬های بین المللی در پرتو فصل چهارم کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد تحلیل شده است. نتایج حاکی است، مبارزه با فساد بین¬الملل با چالش ها و مشکلات عدیده¬ای مواجه است، رسیدن به نقطه مطلوب مستلزم همکاری دولتها و سازمانهای بین¬المللی، خصوصاً در بخش کمکهای فنی و انتقال تجربیات کشورهای موفق در امر مبارزه با فساد به کشورهای در معرض فساد است. واژه¬های کلیدی: معاضدت، معاضدت قضایی، فساد، فساد مالی، فساد اداری، فساد اقتصادی، کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد.

نویسندگان: 
شماره نشریه: 
46
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: