تأثیر ویژگی های خاص شرکت بر فرصت های سرمایه گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - صفحه 50 الي 65

دانشجویان DBA

تأثیر ویژگی های خاص شرکت بر فرصت های سرمایه گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - صفحه 50 الي 65

چکیده

در این پژوهش تأثیر اندازه شرکت، رشد شرکت و اهرم مالی بر فرصت‌های سرمایه­گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به مبانی نظری و ادبیات موضوع برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، یک مدل رگرسیون تدوین و مورد استفاده قرار گرفت. جامعه آماری این پژوهش شامل 85 شرکت از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشدکه قبل از فروردین1380 وارد بورس اوراق بهادار تهران شده و تا پایان سال 1390 عضو بورس باشند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که اندازه شرکت و رشد شرکت تأثیر مثبت و معنی داری برفرصت‌های سرمایه گذاری دارند ولی اهرم مالی بر فرصت‌های سرمایه­گذاری تأثیری ندارد،اما ّبا توجه به درنظر گرفتن اندازه شرکت در شرکت های بزرگ اهرم مالی بر فرصت های سرمایه گذاری تاثیر منفی و معنی دار دارد، یعنی با افزایش اهرم مالی فرصت‌های سرمایه­گذاری کاهش می‌یابد.

شماره نشریه: 
11
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: