رابطه بين سود حسابداری و جريان وجوه نقد عملياتی با ريسک سيستماتيک: بورس اوراق بهادار تهران (1384-1378)

دانشجویان DBA

رابطه بين سود حسابداری و جريان وجوه نقد عملياتی با ريسک سيستماتيک: بورس اوراق بهادار تهران (1384-1378)

در اين تحقيق از اطلاعات مربوط به سود حسابداري و جريان وجوه نقد عملياتي استفاده گرديد تا توانايي نسبي اطلاعات حسابداري در فرآيند پيش بيني ريسك سيستماتيك مورد بررسي قرار گيرد. بر اين مبنا، ارتباط بين بتاي سود حسابداري و بتاي جريان وجوه نقد عملياتي در طي دوره زماني 1378 الي 1384 بر اساس نمونه اي متشكل از 210 سال- شركت از ميان شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، با ريسك سيستماتيك مورد بررسي قرار گرفت. نتايج حاصل از اين بررسي حاكي از آن است كه هر دو اطلاعات مربوط به سود حسابداري و جريان وجوه نقد عملياتي با ريسك سيستماتيك رابطه دارد و در نتيجه مي توان گفت كه اطلاعات مذكور در فرآيند پيش بيني ريسك سيستماتيك داراي محتواي اطلاعاتي نسبي است. علاوه بر اين ، محتواي افزآينده اطلاعاتي هر يك از اطلاعات مربوط به سود حسابداري و جريان وجوه نقد عملياتي در فرآيند پيش بيني ريسك سيستماتيك نيز مورد بررسي قرار گرفت. نتايج حاصل شده نشان مي دهد كه اطلاعات مربوط به سود حسابداري (بتاي سود حسابداري) در طي دوره زماني تحقيق نسبت به اطلاعات مربوط به جريان وجوه نقد عملياتي (بتاي جريان وجوه نقد عملياتي) در فرآيند پيش بيني ريسك سيستماتيك داراي محتواي افزآينده اطلاعاتي است.

شماره نشریه: 
1
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: