موانع ومشکلات اجرایی تجدید ارزیابی در ایران

دانشجویان DBA

موانع ومشکلات اجرایی تجدید ارزیابی در ایران

چکیده :

در این مقاله با نگاهی به تاریخچه شروع تجدید ارزیابی در ایران و ادامه آن طی دهه¬های مختلف سعی در ذکر دلایل عدم موفقیت تجدید ارزیابی آن گونه که انتظار می¬رفت شده است. وجود تورم گسترده در جوامع مختلف و پیچیده¬ترشدن روش¬های تحلیل¬گری مالی،همراه با نیازهای متنوع استفاده¬کنندگان داخلی و خارجی، بویژه حساسیست¬های مراجع تصمیم گیرنده استفاده از تجدید ارزیابی را الزامی ساخته است. با توجه به این موضوع،قانون¬گذاری درست و اتخاذ تمهیداتی اصولی در این رابطه می¬تواند به هر چه درست¬تر اجرا شدن این روش و همخوانی صورتهای مالی با شرایط امروز و در نهایت تصمیم گیری منطقی افراد در زمینه¬های مختلف بینجامد.

نویسندگان: 
شماره نشریه: 
44
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: