پيش‌بيني بازده بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل هاي ميانگين متحرك (MA) و ميانگين متحرك با ورودي‌هاي خارجي (MAX)

دانشجویان DBA

پيش‌بيني بازده بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل هاي ميانگين متحرك (MA) و ميانگين متحرك با ورودي‌هاي خارجي (MAX)

تحقيق حاضر با هدف مدل‌سازي و پيش‌بيني بازده بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل‌هاي ميانگين متحرك و ميانگين متحرك با ورودي‌هاي خارجي صورت پذيرفته است. تحقيق حاضر ابتدا به بررسي موضوع بازده و انواع بازده پرداخته و سپس عوامل موثر بر بازده را كه منتج از مباني تئوريك مالي و تحقيقات مرتبط مي‌باشد، شناسايي نموده است. در ادمه موضوع پيش‌بيني و روش‌هاي متداول آن بررسي و انواع مدل‌هاي پيش‌بيني بازده بازار سرمايه به تفصيل مورد بررسي قرار گرفته است. در قسمت بعدي روش تحقيق و نحوه تحليل داده‌ها بررسي شده است. سپس از مدل رگرسيون خطي كلاسيك براي پيش‌بيني بازده بورس اوراق بهادار تهران استفاده گرديده و پس از آنكه نتايج آزمون‌هاي تشخيصي دلالت بر تاثيرپذيري متغير وابسته از ميانگين متحرك يك تا ده خود مي‌باشد از مدل‌هاي MA و MAX جهت پيش‌بيني بازده بورس اوراق بهادار تهران استفاده گرديد. پس از تخمين مدل‌هاي مذكور و تاييد قدرت تصريح آنها از طريق بكارگيري آزمون‌هاي تشخيصي ، بازده بورس اوراق بهادار تهران براي 4 دوره آتي پيش‌بيني گرديد. پيش‌بيني‌هاي صورت پذيرفته با استفاده از مدل‌هاي تخميني با داده‌هاي واقعي مورد مقايسه قرار گرفته و مدل بهينه با استفاده از معيارهاي اطلاعاتي آكائيك، شوارزبيزين و حنان-كوئيك و همچنين معيار MSE,MAE,MAPE انتخاب گرديد. نتيجه نهايي مويد برتري مدل MAX بر مدل MA مي‌باشد

شماره نشریه: 
16
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: