انجمن حسابداری ایران به صورت غیر حضوری تا پایان مرداد ماه کلیه امور انجمن را انجام میدهد

دانشجویان DBA

انجمن حسابداری ایران به صورت غیر حضوری تا پایان مرداد ماه کلیه امور انجمن را انجام میدهد

انجمن حسابداری ایران به صورت غیر حضوری تا پایان مرداد ماه کلیه امور انجمن را انجام میدهد

راه های ارتباطی با انجمن : 02144844975 و 02144844705

ایمیل: iranianiaa@yahoo.com

 

تصویر: