تحقیقات حسابداری و حسابرسی شماره 48 زمستان 99 به چاپ رسید

دانشجویان DBA

تحقیقات حسابداری و حسابرسی شماره 48 زمستان 99 به چاپ رسید

فصلنامه علمی - پژوهشی تحقیقات حسابداری و حسابرسی شماره 48 زمستان 1399 به چاپ رسید.

جهت مطالعه مقالات اینجا کلیک کنید.

تصویر: