تحقیقات حسابداری و حسابرسی شماره 49 بهار 1400 به چاپ رسید

دانشجویان DBA

تحقیقات حسابداری و حسابرسی شماره 49 بهار 1400 به چاپ رسید

فصلنامه علمی - پژوهشی تحقیقات حسابداری و حسابرسی شماره 49 بهار 1400 به چاپ رسید.

جهت مطالعه مقالات اینجا کلیک کنید.

تصویر: