راه اندازی اولین پیج رسمی اینستاگرام

دانشجویان DBA

راه اندازی اولین پیج رسمی اینستاگرام

 

اولین page

رسمی مشترک instagram

انجمن حسابداری ایران

 انجمن حسابرسی ایران

 راه اندازی شد.

آدرس لینک اینستاگرام:

https://instagram.com/iaa.iraua?r=nametag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تصویر: