شعبه انجمن در استانبول ترکیه

دانشجویان DBA

شعبه انجمن در استانبول ترکیه

 

آدرس شعبه انجمن حسابداری ایران در شهر استانبول ترکیه در مرداد ماه اطلاع رسانی خواهد شد.

 

تصویر: