مطالعات حسابداری و حسابرسی شماره 39 پاییز 1400 به چاپ رسید

دانشجویان DBA

مطالعات حسابداری و حسابرسی شماره 39 پاییز 1400 به چاپ رسید

فضلنامه علمی - ترویجی مطالعات حسابداری و حسابرسی شماره 39 پاییز 1400 به چاپ رسید.

جهت مطالعه مقالات اینجا کلیک کنید.

تصویر: