اولین جلسه هیات مدیره انجمن حسابرسی ایران برگزار شد

دانشجویان DBA

اولین جلسه هیات مدیره انجمن حسابرسی ایران برگزار شد

اولین جلسه هیات مدیره انجمن حسابرسی ایران با حضور اعضای هیات مدیره اصلی و علی البدل و بازرسان اصلی و علی البدل برگزار شد . در اولین جلسه موارد مختلفی در گسترش حسابرسی و محدودیت ها و موانعی که در سر راه وجود دارد بررسی و همچنین 6 کار گزوه علمی - تخصصی تشکیل شد