فرم ارسال مقالات

دانشجویان DBA

پیام وضعیت

امکان ارسال برای این فرم بسته شده است.

فرم ارسال مقالات

انجمن حسابداري ايران در حال حاضر 3 فصلنامه با مشخصات زير چاپ مي کند:
1. فصلنامه دانش و پژوهش حسابداري
رتبه علمي: علمي – تخصصي
سال آغاز انتشار: 1384
2. فصلنامه تحقيقات حسابداري و حسابرسي
رتبه علمي: علمي – پژوهشي
سال آغاز انتشار: 1388
3. فصلنامه مطالعات حسابداري و حسابرسي
رتبه علمي: علمي – ترويجي
سال آغاز انتشار: 1391
 
جهت ارسال مقاله به نشریه تحقیقات حسابداری و حسابرسی به سایت www.iaaaar.com مراجعه فرمایید

جهت ارسال مقاله به نشریه مطالعات حسابداری و حسابرسی به سایت www.iaaaas.com مراجعه فرمایید