آیا حرفه حسابداری آمادگی پذیرش استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی (IFRS) را دارد؟

دانشجویان DBA

آیا حرفه حسابداری آمادگی پذیرش استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی (IFRS) را دارد؟

چکیده:

در جواب به این سوال که آیا حرفه حسابداری در ایران آمادگی پذیرش استانداردهای بین-المللی گزارشگری مالی را دارد؟ باید گفت که موفقیت عملیِ IFRS در زمینه‌ی متوازن‌سازی حسابداری مالی همچنان نیازمند تأییدهای بیشتر است. به منظور استفاده از IFRS مجموعه مناسبي از حسابداران و حسابرسان واجد شرايط و آموزشديده مورد نياز است. اما در ایران، مدیران نسبتاً كمي وجود دارند كه اعضاي آن مدرك خود را با مطالعات گسترده از بهترین دانشگاهها دريافت كرده باشند. حرفه حسابداری نسبت به سطح عمومي توانايي حسابداران ایرانی در مورد IFRS ابراز نگراني كرده است. دانشگاههاي ایران دورههاي آموزشي حسابداراي مرتبط با IFRS را ارائه نميكنند و ميزان آموزش IFRS در بين اين مؤسسات آموزشی بسيار متفاوت است. در نتيجه، استخدام كاركنان ماهر ميتواند براي شركتها دشوار باشد؛ زيرا با كمبود متخصصان IFRS مواجه هستيم. براي رفع اين مشكل، باید ابعاد فني و نيز استدلال و مدلهاي حسابداري پشت IFRS به طور كامل در دوره آموزشي دانشگاههاي ایران قرار بگيرد. در مورد اين كه آيا استانداردهاي حسابداري كه متأثر از كشورهاي صنعتي پيشرفته تهيه شدهاند در صورت در نظر نگرفتن دغدغههاي بومي براي كشورهاي در حال توسعه نظير ایران مناسب هستند يا خير. یافته‌های متضادی در پژوهش‌های پیشین درمورد تأثیرات پذیرش IFRS بر حرفه حسابداری وجود دارد. در مورد پذیرش IFRS در ایران میتوان گفت، بهرغم مجاز بودن شرکتها از ابتداي سال 1392 به ارائه صورتهاي مالي طبق استانداردهاي بينالمللي، استقبال چندانی از سوی شرکتهاي بورسي براي اين موضوع نشده است. به نظر ميرسد در زمينـه حـرکت به سـمت گزارشگري طبق استانداردهاي بينالمللي گزارشگري مالي IFRS بايد جلسات متعددي با حضور سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان حسـابرسي، جـامعـه حسابـداران رسمي ايران و شرکتهاي بورسي برگزار شده و با ارائه برنامه و راهکاري روشن و تعيين صحيح دورهي گذار، اين اقدام را به ثمر رساند.

شماره نشریه: 
25
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: