اعضای هیأت مدیره انجمن

دانشجویان DBA

اعضای هیأت مدیره انجمن

دکتر علی ثقفی

 

 

 

 

 

 

دکتر  ایرج نوروش- عضو هیئت مدیره

 

 

 

 

 

 

دکتر حسن همتی - عضو هیئت مدیره

 

 

 

 

 

 

دکتر سید علی حسینی - عضو هیئت مدیره     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

غلامرضا خلیل ارجمندی - عضو هیئت مدیره

 

 

 

 

 

 

دکتر ناصر پرتوی - رئیس هیأت مدیره

و  دبیـر کـل انجـمن حسـابداری ایران  

 Naser Partovi- partovi naser