همکاران انجمن

دانشجویان DBA

همکاران انجمن

همکاران انجمن حسابداری ایران به ترتیب حروف الفبا

زینب احدی - فوق لیسانس مدیریت بازرگانی-مدیریت تحول

ماموریت ها :

- امور جاری انجمن

- نظارت بر اجرای همایش های انجمن

پریسا اسدی - فوق لیسانس مدیریت مالی - مدرس دانشگاه

ماموریت ها :

- مدیر امور اعضاء انجمن ( حقیقی ، حقوقی و دانشجویی )

- مدیر روابط عمومی انجمن حسابداری ایران

- مدیر مرکز آموزش و تحقیقات انجمن حسابداری ایران

- دبیر اجرایی فصلنامه دانش و پژوهش حسابداری

- دبیر اجرایی خبرنامه حسابداری ایران

- ناظر انجمن در دوره DBA

 

مریم اصغرزاده - فوق لیسانس حسابداری - مدرس دانشگاه

ماموریت ها :

- امور مالی

- فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات حسابداری و حسابرسی

- امور جاری انجمن

شیما باقری فر - فوق لیسانس مدیریت بازرگانی-بازاریابی

ماموریت ها :

- امور جاری انجمن

- نظارت بر اجرای همایش های انجمن

محمد حسن تجاری - کارشناس

ماموریت ها :

- امور جاری انجمن