راه اندازی وبسایت جدید رسمی انجمن حسابرسی ایران

دانشجویان DBA

راه اندازی وبسایت جدید رسمی انجمن حسابرسی ایران

راه اندازی وبسایت جدید رسمی انجمن حسابرسی ایران از 1 خرداد 1398 به نشانی www.iraua.com با ساختاری  متفاوت از وبسایت فعلی.