اعضای هیأت مدیره انجمن

دانشجویان DBA

اعضای هیأت مدیره انجمن

دکتر علی ثقفی-مؤسس

 

 

 

 

 

 

دکتر  بهروز خدارحمی- عضو هیئت مدیره

 

 

 

 

 

 

دکتر فاطمه صراف - عضو هیئت مدیره

 

 

 

 

 

 

دکتر سید علی حسینی - عضو هیئت مدیره     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

غلامرضا خلیل ارجمندی - عضو هیئت مدیره

 

 

 

 

 

 

دکتر ناصر پرتوی - رئیس هیأت مدیره

و  دبیـر کـل انجـمن حسـابداری ایران  

 Naser Partovi- partovi naser