اعضای هیأت مدیره انجمن

دانشجویان DBA

اطلاعات سایت
مقاله: 501
اعضای حقیقی - پیوسته: 2865
اعضای حقیقی - وابسته: 2871
اعضای حقوقی - دانشگاه‌ها: 51
اعضای حقوقی - موسسات: 224
اعضای حقوقی - شرکت ها: 80
اعضای دانشجویی: 8750

اعضای هیأت مدیره انجمن

دکتر علی ثقفی

 

 

 

 

 

 

دکتر  ایرج نوروش- عضو هیئت مدیره

 

 

 

 

 

 

دکتر حسن همتی - عضو هیئت مدیره

 

 

 

 

 

گیتی اعظم شاهوردی - عضو هیئت مدیره

 

 

 

 

 

 

غلامرضا خلیل ارجمندی - عضو هیئت مدیره

 

 

 

 

 

 

 

دکتر ناصر پرتوی - رئیس هیأت مدیره

و  دبیـر کـل انجـمن حسـابداری ایران

 Naser Partovi- partovi naser