ماموریت های انجمن، partovi naser

دانشجویان DBA

اطلاعات سایت
مقاله: 560
اعضای حقیقی - پیوسته: 3048
اعضای حقیقی - وابسته: 2991
اعضای حقوقی - دانشگاه‌ها: 51
اعضای حقوقی - موسسات: 231
اعضای حقوقی - شرکت ها: 85
اعضای دانشجویی: 8750

ماموریت های انجمن، partovi naser

اهم ماموریت های انجمن، (دکتر ناصر پرتوی-partovi naser-naser partovi)
- تشکیل کار گروهای علمی و تخصصی حسابداری
- ارائه خدمات آموزشی ، پژوهشی و تخصصی
- برگزاری همایش های ملی و بین المللی
- ترغیب و تشویق متخصصین ، پژوهشگران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز و ...
انتشار نشریات و کتاب های تخصصی