اخبار انجمن

  انجمن حسابداری ایران وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ثبت نام هشتمین...
مجله حسابرس در صدمین مجله خود با جناب آقای دکتر ناصر پرتوی مصاحبه ای را انجام داده است...
  به موجب حکم وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دکتر ناصر پرتوی  به مدت 2 سال به...

رویدادهای مهم

فصلنامه علمی - پژوهشی تحقیقات حسابداری و حسابرسی شماره 41 بهار 1398 به چاپ رسید.  
فصلنامه علمی - ترویجی مطالعات حسابداری و حسابرسی شماره 29 بهار 1398 به چاپ...
PDF فصلنامه دانش و پژوهش حسابداری شماره 55        ...