اخبار انجمن

ثبت نام بزرگ ترین همایش سالانه انجمن حسابداری ایران مرکـز همایش های بین المللی صدا و...
International DBAجشن فارغ التحصیلی     ...
برگزاری اولین دوره International MBA In Accounting  و International MBA In Economy...

رویدادهای مهم

فصلنامه علمی - پژوهشی تحقیقات حسابداری و حسابرسی شماره 30 تابستان 1395 به چاپ رسید....
فصلنامه علمی - ترویجی مطالعات حسابداری و حسابرسی شماره 18 تابستان 1395 به چاپ...
انتصاب دکتر ناصر پرتوی، partovi naser، naser partovi به عنوان عضو کمیته اصلی IFRS سازمان...