اخبار انجمن

سيزدهمين شماره نشريه مطالعات حسابداري و حسابرسي (علمي - ترويجي) بهار 1394 منتشر گرديد....
بيست و پنجمين شماره فصلنامه تحقيقات حسابداري و حسابرسي (علمي - پژوهشي) بهار 1394 منتشر...
سي و نهمين فصلنامه دانش و پژوهش حسابداري، زمستان 1393 منتشر شد. جهت دريافت مقالات منتشر...

رویدادهای مهم

در نتيجه بررسي عملکرد انجمن هاي علمي توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، که در مرداد ماه...
در پي برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه اتحاديه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي کشور در روز...
آخرين فرصت ثبت نام در دوره عالي حسابرس مستقل 9 اسفند مي باشد. علاقه مندان مي توانند فرم...