اخبار انجمن

  انجمن حسابداری ایران تا پایان فرودین ماه تعطیل می باشد.    
  حضور دکتر پرتوی در پنل تخصصی همایش مبارزه با فساد   در پنل تخصصی...

رویدادهای مهم

فصلنامه علمی - پژوهشی تحقیقات حسابداری و حسابرسی شماره 43 پاییز 1398 به چاپ رسید. جهت...
فضلنامه علمی - ترویجی مطالعات حسابداری و حسابرسی شماره 31 پاییز 1398 به چاپ رسید. جهت...
PDF خبرنامه حسابداری ایران پاییز 98          ...