اخبار انجمن

برگزاری اولین دوره International MBA In Accounting  و International MBA In Economy...
مناظره 3 با 103 دکتر پرتوی (دبیرکل انجمن حسابداری ایران)، مهندس...
  انتصاب دکتر ناصر پرتوی به عنوان عضو کمیته اصلی IFRS سازمان بورس   ...

رویدادهای مهم

فصلنامه علمی - پژوهشی تحقیقات حسابداری و حسابرسی شماره 29 بهار 1395 به چاپ رسید....
فصلنامه علمی - ترویجی مطالعات حسابداری و حسابرسی شماره 17 بهار 1395 به چاپ...
 پس از پيگيري هاي مکرر، جهت ارتقاء دانش نوين در رشته حسابداري 18 نفر از فارغ...