اخبار انجمن

DBA In ACCOUNTING ( دوره عالی مدیریت کسب و کار با گرایش حسابداری) Doctor of Business...
  به موجب حکم وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دکتر ناصر پرتوی  به مدت 2 سال به...
عضویت انجمن حسابداری ایران در کمیته بازنگری شاخص های ارزیابی انجمن های علمی ایران انجمن...

رویدادهای مهم

فصلنامه علمی - پژوهشی تحقیقات حسابداری و حسابرسی شماره 38 تابستان 1397 به چاپ رسید. جهت...
فصلنامه علمی - ترویجی مطالعات حسابداری و حسابرسی شماره 26 تابستان 1397 به چاپ...
PDF فصلنامه دانش و پژوهش حسابداری شماره 53          ...