اخبار انجمن

بزرگترین همایش سالانه انجمن حسابداری ایران در روز سه شنبه 16 آذر ماه در مرکز همایش های...
International DBAجشن فارغ التحصیلی     ...
ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد شروع شد   ثبت ‌نام براي آزمون ورودي تحصيلات...

رویدادهای مهم

فصلنامه علمی - پژوهشی تحقیقات حسابداری و حسابرسی شماره 31 پاییز 1395 به چاپ رسید....
فصلنامه علمی - ترویجی مطالعات حسابداری و حسابرسی شماره 19 پاییز 1395 به چاپ...
انجمن حسابداری ایران، با پشتیبانی شما اعضای محترم، باز هم افتخار آفرید    ...

 

حامیان بزرگترین همایش انجمن حسابداری ایران