اخبار انجمن

برگزاری اولین دوره International MBA In Accounting  و International MBA In Economy...
International DBAجشن فارغ التحصیلی     ...
  انتصاب دکتر ناصر پرتوی به عنوان عضو کمیته اصلی IFRS سازمان بورس   ...

رویدادهای مهم

فصلنامه علمی - پژوهشی تحقیقات حسابداری و حسابرسی شماره 30 تابستان 1395 به چاپ رسید....
فصلنامه علمی - ترویجی مطالعات حسابداری و حسابرسی شماره 18 تابستان 1395 به چاپ...
انتخاب دکتر ناصر پرتوی به عنوان بازرس اصلی انجمن پول و بانک ایران    ...