اخبار انجمن

انجمن حسابداری ایران از 24 اسفند لغایت 13 فروردین تعطیل است
بزرگترین همایش سالانه انجمن حسابداری ایران در روز سه شنبه 16 آذر ماه در مرکز همایش های...
International DBAجشن فارغ التحصیلی     ...

رویدادهای مهم

فصلنامه علمی - پژوهشی تحقیقات حسابداری و حسابرسی شماره 32 زمستان 1395 به چاپ رسید. جهت...
فصلنامه علمی - ترویجی مطالعات حسابداری و حسابرسی شماره 20 زمستان 1395 به چاپ...
انجمن حسابداری ایران، با پشتیبانی شما اعضای محترم، باز هم افتخار آفرید    ...

 

 

 

حامیان بزرگترین همایش انجمن حسابداری ایران