همکاران انجمن

دانشجویان DBA

اطلاعات سایت
مقاله: 634
اعضای حقیقی - پیوسته: 3307
اعضای حقیقی - وابسته: 3134
اعضای حقوقی - دانشگاه‌ها: 52
اعضای حقوقی - موسسات: 238
اعضای حقوقی - شرکت ها: 90
اعضای دانشجویی: 8750

همکاران انجمن

همکاران انجمن حسابداری ایران به ترتیب حروف الفبا

فاطمه احدی - کارشناس - فوق لیسانس مدیریت دولتی-مالی

ماموریت ها :

- رابط انجمن با وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

- فصلنامه علمی ترویجی مطالعات حسابداری و حسابرسی

- امور جاری انجمن 

پریسا اسدی - کارشناس - فوق لیسانس مدیریت مالی - مدرس دانشگاه

ماموریت ها :

- امور اعضاء ( حقیقی ، حقوقی و دانشجویی )

- مدیر روابط عمومی انجمن حسابداری ایران

- مدیر مرکز آموزش و تحقیقات انجمن حسابداری ایران

- دبیر اجرایی فصلنامه دانش و پژوهش حسابداری

- ناظر انجمن در دوره DBA

- امور جاری انجمن

مریم اصغرزاده - کارشناس - فوق لیسانس حسابداری - مدرس دانشگاه

ماموریت ها :

- امور مالی

- فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات حسابداری و حسابرسی

- امور جاری انجمن