اخبار انجمن

سال جدید همراه با سلامتی و دلی خوش برای شما باشد. دکتر ناصر پرتوی
سازمان سنجش آموزش کشور   مؤسسه آموزش عالی پرندک نزدیکترین دانشگاه به...
با تشکر از حضور بیش از 650 نفر از بزرگان حسابداری، حسابرسی و مدیران مالی در بیستمین...

رویدادهای مهم

فصلنامه علمی - پژوهشی تحقیقات حسابداری و حسابرسی شماره 60 زمستان 1402 به چاپ رسید. جهت...
فضلنامه علمی - ترویجی مطالعات حسابداری و حسابرسی شماره 45 زمستان 1402 به چاپ رسید. جهت...
PDF خبرنامه حسابداری ایران پاییز 98          ...