اخبار انجمن

سرود ملی حسابداری تهیه شده توسط انجمن حسابداری ایران از 99/9/9 الی 99/9/16 از طریق لینک...
  قابل توجه کلیه اعضای محترم: انجمن حسابداری ایران تا 16 آذر تعطیل است.
  حضور دکتر پرتوی در پنل تخصصی همایش مبارزه با فساد   در پنل تخصصی...

رویدادهای مهم

فصلنامه علمی - پژوهشی تحقیقات حسابداری و حسابرسی شماره 47 پاییز 1399 به چاپ رسید. جهت...
فضلنامه علمی - ترویجی مطالعات حسابداری و حسابرسی شماره 34 تابستان 1399 به چاپ رسید. جهت...
PDF خبرنامه حسابداری ایران پاییز 98          ...