اخبار انجمن

پیشگفتار انجمن حسابداری ایران     انجمن حسابداری ایران براساس مجوز...
به زودی فعالیت منحصر بفرد انجمن حسابداری ایران اولین شعبه انجمن حسابداری ایران در شهر...
سرود ملی حسابداری تهیه شده توسط انجمن حسابداری ایران از طریق لینک زیر...

رویدادهای مهم

فصلنامه علمی - پژوهشی تحقیقات حسابداری و حسابرسی شماره 48 زمستان 1399 به چاپ رسید. جهت...
فضلنامه علمی - ترویجی مطالعات حسابداری و حسابرسی شماره 36 زمستان 1399 به چاپ رسید. جهت...
PDF خبرنامه حسابداری ایران پاییز 98          ...