اخبار انجمن

  انجمن حسابداری ایران و اتاق بازرگانی تهران     علاقه مندان به شرکت...
محل انجمن حسابداری ایران تغییر کرد نشانی جدید: تهران - میرداماد - نرسیده به میدان...
سرود ملی حسابداری تهیه شده توسط انجمن حسابداری ایران از طریق لینک زیر...

رویدادهای مهم

فصلنامه علمی - پژوهشی تحقیقات حسابداری و حسابرسی شماره 47 پاییز 1399 به چاپ رسید. جهت...
فضلنامه علمی - ترویجی مطالعات حسابداری و حسابرسی شماره 35 پاییز 1399 به چاپ رسید. جهت...
PDF خبرنامه حسابداری ایران پاییز 98          ...