اخبار انجمن

روز16 آذر روز قلم های سازنده فکرهای خلاق اندیشه های نو وآینده سازان...
مصاحبه تلویزیونی دکتر ناصر پرتوی از شبکه خبر گفتگوی تلویزیونی   دکتر...
در اولین سمپوزیوم ملی حسابداری ایران سخنرانی دکتر ناصر پرتوی به مدت 10دقیقه در...

رویدادهای مهم

فصلنامه علمی - پژوهشی تحقیقات حسابداری و حسابرسی شماره 50 تابستان 1400 به چاپ رسید. جهت...
فضلنامه علمی - ترویجی مطالعات حسابداری و حسابرسی شماره 38 تابستان 1400 به چاپ رسید. جهت...
PDF خبرنامه حسابداری ایران پاییز 98          ...