اخبار انجمن

    انجمن حسابداری ایران به صورت غیر حضوری تا پایان آبان ماه کلیه امور...
  حضور دکتر پرتوی در پنل تخصصی همایش مبارزه با فساد   در پنل تخصصی...

رویدادهای مهم

فصلنامه علمی - پژوهشی تحقیقات حسابداری و حسابرسی شماره 46 تابستان 1399 به چاپ رسید. جهت...
فضلنامه علمی - ترویجی مطالعات حسابداری و حسابرسی شماره 34 تابستان 1399 به چاپ رسید. جهت...
PDF خبرنامه حسابداری ایران پاییز 98          ...