اخبار انجمن

     رشته های کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پرندک در سال 1400...
پیشگفتار انجمن حسابداری ایران     انجمن حسابداری ایران براساس مجوز...
به زودی فعالیت منحصر بفرد انجمن حسابداری ایران اولین شعبه انجمن حسابداری ایران در شهر...

رویدادهای مهم

فصلنامه علمی - پژوهشی تحقیقات حسابداری و حسابرسی شماره 50 تابستان 1400 به چاپ رسید. جهت...
فضلنامه علمی - ترویجی مطالعات حسابداری و حسابرسی شماره 38 تابستان 1400 به چاپ رسید. جهت...
PDF خبرنامه حسابداری ایران پاییز 98          ...