اثر بکارگیری استانداردهای حسابداری بر کیفیت حسابداری

دانشجویان DBA

اثر بکارگیری استانداردهای حسابداری بر کیفیت حسابداری

با گذشت حدود 10 سال از زمان الزام بکارگیری رهنمودها و استانداردهای حسابداری توسط کلیه شرکت های سهامی عام کشور ، تحقیق حاضر در صدد است تا اثر بکارگیری استانداردهای حسابداری را بر کیفیت حسابداری مورد بررسی قرار دهد . نمونه تحقیق متشکل از 75 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 87-1375 است . مطابق تحقیق بارث و همکاران (2008) مدیریت سود ، شناسایی به موقع زیان و مربوط بودن ارزش به عنوان معیارهای کیفیت حسابداری در نظر گرفته شد . براي آزمون مدل ها از روش رگرسيون چند متغيره و لاجیت در دوره قبل و بعد از بکارگیری استانداردهای حسابداری استفاده شد . نتيجه آزمون مدل ها در مجموع نشان داد كه الزام بکارگیری استانداردها منجر به افزایش شناسایی به موقع زیان وکاهش مدیریت سود و مربوط بودن ارزش گردید . از اینرو ، با توجه به یافته های تحقیق ،کیفیت حسابداری از منظر مدیریت سود و شناسایی به موقع زیان ، افزایش ولی از منظر مربوط بودن ارزش ، کاهش یافت .

شماره نشریه: 
8
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: