اختلاف نظرات میان مدرسان، حسابرسان مستقل، حسابداران شاغل و فارغ‌التحصیلان اخیر رشته حسابداري در رابطه با برنامه درسی مطلوب در دوره کارشناسی حسابداري

دانشجویان DBA

اختلاف نظرات میان مدرسان، حسابرسان مستقل، حسابداران شاغل و فارغ‌التحصیلان اخیر رشته حسابداري در رابطه با برنامه درسی مطلوب در دوره کارشناسی حسابداري

پژوهش حاضر به بررسی تغییرات پیشنهادی در برنامه درسی حسابداری می‌پردازد. برای این منظور، دیدگاه دست‌اندرکارانِ آموزش حسابداری و شاغلین در حرفه حسابداری، با هدف آماده‌سازی دانشجویان حسابداری جهت موقعیت‌های حرفه‌ای در بازار تجاری پیچیده و جهانی امروزه، بررسی شده است.

  پرسش‌نامه‌های پژوهش حاضر بین 414 نفر از الف)مدرسان حسابداری دانشگاه، ب)حسابرسان مستقل، ج)حسابداران شاغل و د)فارغ‌التحصیلان اخیر رشته حسابداری توزیع شده است و از کل پرسش‌نامه های جمع‌آوری شده، 280 مورد آن مبنای تحلیل های آماری قرار گرفت(نرخ پاسخ67.6%). نهایتاً از طریق به کارگیری مقیاس لیکرت، برنامه درسی مطلوب دوره کارشناسی حسابداری از دیدگاه مدرسان، حسابرسان مستقل، حسابداران شاغل و فارغ‌التحصیلان اخیر رشته حسابداری، به دست آمده است.

   بررسی‌ها نشان داد که مدرسان حسابداری دانشگاه، حسابرسان مستقل، حسابداران شاغل و فارغ‌التحصیلان اخیر رشته حسابداری در مورد درس مبانی و کابرد کامپیوتر به عنوان با‌اهمیت‌ترین و دو درس روانشناسی عمومی و مبانی جامعه‌شناسی به عنوان کم‌اهمیت‌ترین دروس پایه اتفاق نظر داشته‌اند. دروس حسابداری میانه1 و2 به عنوان با‌اهمیت‌ترین دروس و درس اصول تنظیم و کنترل بودجه به عنوان کم‌اهمیت‌ترین درس اصلی و تخصصی انتخاب شدند. دروس نرم‌افزارهای کاربردی حسابداری(عملی) و سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری(AIS) به عنوان با‌اهمیت‌ترین و درس حسابداری و بانکداری اسلامی به عنوان کم‌اهمیت‌ترین دروس جدید پیشنهادی انتخاب شدند.

شماره نشریه: 
15
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: