اخلاقیات و حسابداران : دیدگاه های توصیفی از سنتی تا پست مدرن

دانشجویان DBA

اخلاقیات و حسابداران : دیدگاه های توصیفی از سنتی تا پست مدرن

حسابداران و حسابرسان حرفه ای ، بصورتی مستمر بر سر معضلات یا دوراهی های اخلاقی قرار میگیرند. تصمیم سازی و چگونگی رفتار آنها ، می تواند عواقب متفاوتی برای ذینفعان ، استفاده کنندگان از اطلاعات و صورتهای مالی بهمراه داشته باشد. سالها است که جوامع حرفه ای ، آئین رفتار حرفه ای برای حسابداران تدوین و آنرا لازم الاجراء کرده اند . اصول اخلاقی بعنوان موضوع درس در برنا مه های آموزشی حسابداری گنجانده شده و حتی قوانین و مقررات متعددی در زمینه رعایت اخلاق حرفه ای برای کار حسابداران وضع شده اند . نظریه ها ، اصول و مبانی فکری اخلاقی متعددی بیان شده اند و تحقیقات گوناگونی در زمینه رفتار افراد (بویژه حسابداران ) در باب موضوعات اخلاقی انجام شده اند .
در مبحث "اخلاق توصیفی" یا Descriptive Ethics سعی بر آنستکه بجای انجام قضاوت اصولی یا هنجاری (Normative) ، عواملی که بر چگونگی تصمیم سازی فرد (حسابدار و حسابرس) تاثیر می گذارد، شناسائی و بیان گردند.
تاکنون عوامل متعددی منجمله شخصیت و ویژگیهای شخصیتی افراد ، ویژگیهای موقعیت یا شرائطی که معضل یا دوراهی اخلاقی در آنها بوجود آمده و ویژگیهای خود معضل یا دوراهی (Dilemma) شناسائی شده و در مورد آنها تحقیقات متعددی نیزصورت پذیرفته است. از سوئی دیگر در دنیای پست مدرن ، فلاسفه و متفکران ، با نگرشی متفاوت ، به موضوع اخلاق و اخلاقیات می پردازند و مسائل و موضوعات جدیدی در این باره ارائه می کنند. مک فیل و والترز در کتاب خود "اخلاقیات کسب و کار و حسابداری" به این مباحث بطور گسترده ای پرداخته و در نهایت مدلی برای تجربه اخلاقی حسابداران ارائه نموده اند. در این نوشتار سعی شده با وام داری به متن فوق و با استفاده از سایر منابع موجود در این زمینه ضمن بیان برخی اصول ، مبانی ، اندیشه ها و سابقه بوجود آمدن آنها، این مدل ها مورد شناسائی و بحث و تحلیل قرار گرفته و با دیدگاه های نوین در زمینه های اخلاقی ، مدلی جامع برای توصیف تجربه اخلاقی ارائه گردد.

شماره نشریه: 
32
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: