ارائه مدلی تجربی برای پیاده سازی و بکارگیری حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک در ایران

دانشجویان DBA

ارائه مدلی تجربی برای پیاده سازی و بکارگیری حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک در ایران

حسابرسي داخلي نقش مهمي در کارائي و اثربخشي سيستم کنترل داخلي سازمان‌ها ايفا مي نمايد. حسابرسي داخلي بايد اطلاعات صحيحي را در رابطه با اثربخشي مديريت ريسک و کنترل‌های داخلي شامل پيروي از قوانين و مقررات سازماني به مديريت ارائه نمايد. در حال حاضر، انواع مختلف حسابرسي داخلي وجود داشته که عمدتاً روش هایي از قبيل آزمون معاملات، آزمون صحت و قابليت اتکاء دفاتر حسابداري و گزارشات مالي، صحت، قابليت اتکاء و به موقع بودن گزارشات کنترلي و آزمون رعايت الزامات قانوني و مقرراتي را پذيرفته و اجرا مي نمايند. با اين حال، هیچ‌کدام از آن‌ها در رابطه با جنبه کيفي مديريت سازماني به ویژه مديريت ريسک اظهارنظري ارائه نمی نمايند. بنابراين، نياز به تعريف مجدد حسابرسي داخلي و تعيين حوزه هاي جديد براي آن احساس شده به نحوي که از پذيرش ابزارهاي مدرن مديريت ريسک، کفايت و اثربخشي اين ابزارها و همچنين کمک به واحدهاي سازماني براي کاهش ریسک‌ها اطمينان حاصل شود. اين تغيير در توجه و تمرکز حسابرسي داخلي از طريق اصلاح نگرش به حسابرسي و تبديل آن به حسابرسي مبتني بر ريسک امکان پذير مي باشد. با توجه به این امر و همچنین عدم پیاده سازی و بکارگیری حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک در ایران، هدف اصلی این پژوهش ارائه مدلی جامع و عملی برای پیاده سازی و بکارگیری حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک در شرکت ها و سازمان های ایرانی می باشد. مدل مذکور بر اساس مبانی تئوریک ارائه شده در منابع علمی و پژوهش مربوطه و تجربه حرفه ای مؤلفان و با در نظر گرفتن شرایط و وضعیت خاص شرکت های ایرانی طراحی گردیده است. همچنین، مدل طراحی شده در یکی از سازمان های بزرگ ایرانی پیاده سازی و اجرا گردیده که این امر بر ارزش و قابلیت پیاده سازی و اجرای آن می افزاید.

شماره نشریه: 
6
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: