ارائه چارچوب مفهومی تدوین چشم انداز، ارزیابی و گزارشگری سرمایه فکری در نظام بانکی

دانشجویان DBA

پیام خطا

Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in include_once() (line 20 of /home/iranianaacom/public_html/includes/file.phar.inc).

ارائه چارچوب مفهومی تدوین چشم انداز، ارزیابی و گزارشگری سرمایه فکری در نظام بانکی

در اقتصاد دانش بنیان امروزی ‌سرمايه هاي فكري در مقایسه با دارایی¬های مشهود و فیزیکی ارزش و اهمیت بیشتری یافته اند و به عنوان محرک پیش برنده کلیدی و منبعی مهم برای کسب «مزیت رقابتی پایدار» و بهبود عملکرد سازمانی به کار گرفته می شوند. اجزای مختلف سرمایه های فکری دارای اثرات متقابلی هستند که ایجاد «ارزش» می کنند و موفقیت یک سازمان به توانایی سازمان در مدیریت این منابع کمیاب بستگی دارد.
در کنار این تحول، در محیط پویا و رقابتی امروز که سرشار از تغییر و بی ثباتی و آکنده از عدم قطعیت هاست، تنها رویکرد و سیاستی که احتمال کسب موفقیت بیشتری برای سازمان به همراه دارد، تلاش برای معماری آینده است. این تلاش سبب می شود تا مدیران با کسب آمادگی های لازم و تصمیم گیری های مناسب فقط نظاره گر تحولات آینده نباشند. نظر به این ضرورت، آینده پژوهی به شکلی نظام مند به مطالعه آینده می پردازد و ابزاری برای مهندسی هوشمندانه آینده و سیاستگذاری پیش نگر به شمار می آید. این پژوهش نیز تلاشی است که با نگاهی به ادبیات آینده پژوهی، در صدد ارائه الگویی روش مند برای تدوین چشم انداز سرمایه فکری در نظام بانکی است. الگویی از چشم انداز که قابلیت تحلیل تصویر مطلوب در این حوزه را دارا باشد.
پژوهش حاضر از نظر هدف، كاربردي و از نوع پژوهش هاي كيفي تحليل محتواست. روش اين پژوهش نيز روش چشم انداز است که به شیوه توصيفي/كتابخانه اي (بررسي اسناد و مدارك)‌ و با رویکردی فرا تحلیلی انجام گرفته است.
در اين مقاله تلاش شده است؛ با توجه به چالش هاي شناسايي، ارزیابی و گزارشگري سرمايه فكري بانک ها در مقايسه با دارايي هاي مادي آن ها و ضرورت پيوند برنامه هاي شناسايي و ارزيابي سرمايه هاي فكري و دانشي با جهت دهي راهبردی نظام بانکی،‌ چارچوب مفهومي تدوین چشم انداز، شناسايي، سنجش و گزارشگري شاخص هاي سرمايه فكري و دانشي ارائه شود، تا راهنماي عملي اجراي مديريت سرمايه فكري در نظام بانکی باشد.
در ادامه مدلی شامل سه مرحله و هفت گام اساسي به منظور تدوين چشم انداز، طراحی راهبردها، تعیین شاخص ها و گزارشگري سرمايه هاي فكري ارائه شده كه اين الگو به منظور تحلیل دقیق تر و گزارشگري مربوط تر و قابل اتكاتر، از صورت هاي وضعيت، عملكرد و گزارش روند سرمايه هاي فكري بهره مي جويد.

شماره نشریه: 
20
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: