ارزيابي اثر بخشي كنترلهاي داخلي در يك شركت سرمايه گذاري

دانشجویان DBA

ارزيابي اثر بخشي كنترلهاي داخلي در يك شركت سرمايه گذاري

تحقيق حاضر به بررسي اعمال آزمون در مورد ميزان اثر بخشي كنترل هاي داخلي در محور هاي پنجگانه (محيط كنترلي، فعاليتهاي كنترلي، ارزيابي ريسك، اطلاعات و ارتباطات، پایش) در شركت سرمايه گذاري موضوع پژوهش به منظور ارزيابي ميزان استفاده بهينه از منابع اقتصادي ؛ انساني و اجتماعي تهيه گرديده است.
روش پژوهش به لحاظ جمع آوري اطلاعات پيمايشي و به لحاظ تجزيه و تحليل اطلاعات ؛ توصيفي است كه به صورت تكنيك پرسشنامه مصاحبه گونه و استفاده از منابع كتابخانه اي و بررسي اطلاعات مالي و حسابداري شركت انجام شده است. با توجه به اينكه تحقيق توصيفي است،اساسا"از آماره هاي مد، ميانه، ميانگين و واريانس براي توصيف داده ها استفاده شده است.
نتايج حاصل از پژوهش نشان ميدهد كه ارزيابي اثر بخشي كنترل هاي داخلي كه از طريق اجراي مدلي عملي و با استفاده از طرح كوزو بدست آمده مورد اطمينان ميباشد.

شماره نشریه: 
11
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: