ارزیابی ارتباط اطلاعات مالی با رفتار سرمایه گذاران هنگام خرید و فروش سهام

دانشجویان DBA

ارزیابی ارتباط اطلاعات مالی با رفتار سرمایه گذاران هنگام خرید و فروش سهام

چكيده هدف این مقاله، ارزیابی ارتباط اطلاعات مالی با رفتار سرمايه‌گذاران هنگام خرید و فروش سهام است. در این پژوهش، به بررسی این موضوع می¬پردازیم که تغييرات ارزش بازار سهام كه برگرفته از رفتار سرمايه‌گذاران است تا چه اندازه از اطلاعات مالي شامل سود هر سهم، سود تقسيم شده هر سهم، ارزش دفتری هر سهم، سرمايه و اندوخته‌های شرکت ناشي شده است. بدین منظور این مطالعه با استفاده از نمونه¬ای از شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بجز شرکت¬های سرمایه¬گذاری طی سال¬های 1379 تا 1384 که سهام آنها طی دوره مذکور مورد معامله قرار گرفته است مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. جهت بررسی آزمون فرضيه‌ها، از تحليل همبستگی پيرسون و رگرسيون استفاده شده است. نتایج حاصل آزمون همبستگی نشان می¬دهد که بین سود هر سهم و سود تقسیمی هر سهم با ارزش بازار سهام ارتباط معني‌داري وجود دارد. همچنین نتایج حاصل از ارزیابی فرضیه¬ها بر مبنای مدل رگرسیون حاکی از این است که بین اطلاعات مالی شامل سود هر سهم، سود تقسیمی هر سهم و سرمایه شرکت ارتباط معنی¬داری وجود دارد.

شماره نشریه: 
36
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: