ارزیابی تاثیرکیفیت حسابرسی بر تاخیر در گزارشگری مالی

دانشجویان DBA

ارزیابی تاثیرکیفیت حسابرسی بر تاخیر در گزارشگری مالی

چکیده:

هدف از اين مطالعه، ارزیابی تاثیرکیفیت حسابرسی بر تاخير در گزارشگري مالي می‌باشد. از بین کل شرکت‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار تهران تعداد 173 نمونه طی سال‌های 1381 تا 1392 انتخاب‌ شده است. نتايج حاصل از آزمون‌هاي انجام شده بر روی فرضیه‌های پژوهش نشان مي‌دهد كه میان اندازه موسسه حسابرس، تعدیلات سنواتی، اظهارنظر حسابرس، دوره تصدی حسابرس و اهرم مالی با تاخیر در گزارشگري مالي رابطه معنادار مثبتی وجود دارد و بین سودآوری شرکت با تاخیر در گزارشگری رابطه معنادار منفی وجود داشته است. همچنین بین سایرمتغیرها (تغییرشریک یا مدیر امضاءکننده‌گزارش حسابرسی، رتبه کیفی موسسات حسابرس، رتبه نقدشوندگی و اندازه شرکت حسابرسی شونده) باتاخیر در گزارشگری مالی رابطه ‌معناداری مشاهده نگردید.

شماره نشریه: 
31
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: