استانداردهای حسابداری و اقتصاد استانداردها

دانشجویان DBA

استانداردهای حسابداری و اقتصاد استانداردها

جلد دانش و پژوهش حسابداری

چکیده:

مقاله حاضر در صدد بررسی اقتصاد استانداردها به منظور روشن ساختن مباحث جاری در مورد استانداردهای بین المللی حسابداری است. این مقاله همچنین به دنبال آن است که منافع تبیین شده برای استانداردها را بررسی کند. این منافع شامل کمک به تقسیم کار، نوآوری، اعتماد و غیره است و هزینه‌هایی را نیز در بر می‌گیرد که شامل موانع ورود و هزینه‌های پذیرش است. مطالعه حاضر همچنین به توضیح منافع و هزینه‌هایی می‌پردازد که از قوانین حسابداری حاصل می شود. در این مورد، دو راهکار پذیرفته شده است که به بررسی این موضوع می‌پردازند که آیا قوانین حسابداری به وسیله یک مجموعه از استانداردهای جهانی به دست آمده است یا با سیستم‌های رقابتی حاصل شده است. اولین رویکرد روی پیشرفت‌های اقتصادی متمرکز بوده است که شامل تئوری استانداردها است و دامنه گوناگونی را در بر می‌گیرد. بر اساس این تجزیه و تحلیل‌ها، تنها درشرایط خاص است که یک استاندارد واحد به وجود می‌آید و نتایج خوبی به همراه دارد. رویکرد دوم شواهدی را مطرح می‌کند که در مورد حسابداری و مالی است و در خصوص مشکلات تبدیل بازارهای جهانی مالی است و در ارتباط با هزینه‌های مربوط و منافع استاندارد‌گذاران است. یکی از مهمترین منافع هماهنگ سازی، مسائل اقتصادهای کوچکی است که از استانداردهای خاص به سمت استاندارهای بین المللی در حال تغییر هستند.

واژه های کلیدی: مقررات بین المللی حسابداری، اقتصاد استانداردها.

شماره نشریه: 
46
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: