استفاده از الگوريتم ژنتيک جهت بهينه سازي موازنه بین زمان، بها،کيفيت و ريسک در پروژه های عمراني و طرح هاي سرمايه گذاري

دانشجویان DBA

استفاده از الگوريتم ژنتيک جهت بهينه سازي موازنه بین زمان، بها،کيفيت و ريسک در پروژه های عمراني و طرح هاي سرمايه گذاري

چکيده

هدف اين مقاله بهينه­سازي بين اجزاء هرم بقاء شامل زمان، هزينه، کيفيت و ريسک در پروژه­هاي عمراني و طرح­هاي سرمايه­گذاري است. منظور از بهينه­سازي ايجاد توازن بين زمان، هزينه، کيفيت و ريسک براي ايجاد بهترين سطح رضايتمندي براي مشتريان و استفاده­کنندگان نهايي و کسب بهينه­ترين سطح ارزش براي سازمان است. در محيط کسب و کار کنوني حسابداران مديريت به ابزارها و توسعه مدل­هايي براي تصميم­گيري و برنامه­ريزي نياز دارند که ضمن کاهش زمان تحويل و بهاي تمام شده محصولات و با کمترين ريسک کسب و کار به ارائه محصولاتي با بهترين حد کيفيت بپردازند تا از اين طريق به ارزش­آفريني براي سازمان اقدام گردد. در اين مقاله در راه بهينه­سازي اجزاء هرم بقاء از نوعي الگوريتم ژنتيک استفاده شده است که به اين منظور پنج حالت مختلف روي مسئله­ي مورد نظر پياده­سازي شد. در چهار حالت به بهينه­سازي هر يک از عوامل زمان، بها، کيفيت و ريسک به طور جداگانه پرداخته شد. در آخر هر چهار عامل به طور همزمان در نظر گرفته شد.

شماره نشریه: 
20
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: