اصل محافظه کاری و عدم تقارن زمانی در سود حسابداری و اقلام تعهدی در بورس اوراق بهادار تهران

دانشجویان DBA

اصل محافظه کاری و عدم تقارن زمانی در سود حسابداری و اقلام تعهدی در بورس اوراق بهادار تهران

محافظه کاری به عنوان تمایل حسابداران در الزام بر درجه بالاتری از قابلیت رسیدگی برای شناسایی "اخبار خوب" نسبت به "اخبار بد" در صورت های مالی تفسیر می شود. در این تفسیر از محافظه کاری، سود حسابداری اخبار بد را سریع تر از اخبار خوب منعکس می کند. با بکارگیری بازده سهام برای اندازه گیری اخبار می توان میزان عدم تقارن زمانی در شناسایی اخبار بد و اخبار خوب را به عنوان معیاری از رفتار محافظه کارانه و پرسش اصلی تحقیق در بازار سرمایه ایران آزمون نمود. از طرفی، حسابداری تعهدی حق انتخاب قابل توجهی به مدیران در تعیین سود در دوره های زمانی متفاوت اعطاء می کند. و مدیران را با گزینه های متفاوتی در مورد زمان شناسایی سودها و زیان های عملیاتی روبرو می سازد. ازاین رو، به عنوان پرسش دوم تحقیق، انتظار می رود قسمت بزرگتری از عدم تقارن زمانی تحت تاثیر اقلام تعهدی (در مقایسه با جریان¬های نقد عملیاتی) باشد. برای یافتن پاسخ پرسش های تحقیق، داده های 106 شركت عضو بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زماني 85-1376 با بهره گيري از روش تجزيه و تحليل رگرسيون ترکیبی، مورد بررسي قرار گرفته، و نتایج تحقیق حاکی از این است که سود حسابداری حدود 66/3 مرتبه نسبت به بازده منفی سهام حساستر از بازده مثبت سهام است. و حدود 78 درصد از عدم تقارن زمانی در سود حسابداری توسط اقلام تعهدی توضیح داده می شود.

شماره نشریه: 
3
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: