افشای مسئولیت های اجتماعی: ابزاری برای مشروعیت سازمانی

دانشجویان DBA

افشای مسئولیت های اجتماعی: ابزاری برای مشروعیت سازمانی

شماره نشریه: 
36
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: