الگوهای نظری طبقه‌‌بندی اطلاعات در صورت جریان وجوه نقد مقایسه تطبیقی ارائه صورت جریان وجوه نقد براساس استانداردهای حسابداری کشورهای مختلف

دانشجویان DBA

الگوهای نظری طبقه‌‌بندی اطلاعات در صورت جریان وجوه نقد مقایسه تطبیقی ارائه صورت جریان وجوه نقد براساس استانداردهای حسابداری کشورهای مختلف

چکیده:

باوجود گذشت بیش از چهار دهه از نخستین تلاش‌ها برای ارائه صورت جریان وجوه نقد، اجماعی بر سر نحوه طبقه‌بندی اطلاعات درآن حاصل نگردیده است. در اکثر کشورها، صورت جریان وجوه نقد همانند استانداردهای حسابداری بین‌المللی، براساس الگوی سه‌بخشی ارائه می‌شود؛ این درحالی است که در کشور ما الگوی پنج بخشی الزام شده است. در این میان کشورهایی نیز وجود دارند که الگوهای دیگری (از جمله هشت بخشی) را مجاز شمرده‌اند. تفاوت اساسی الگوهای یاد شده در تفکیک اجزای کلیدی و غیرکلیدی جریان های نقدی عملیاتی می‌باشد؛ که براساس شواهد تجربی باعث افزایش سودمندی صورت جریان وجوه نقد می‌شود.

نویسندگان: 
شماره نشریه: 
15
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: