امکان سنجي انتشار صکوک در مقايسه با ساير روشهاي تامين مالي در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار

دانشجویان DBA

امکان سنجي انتشار صکوک در مقايسه با ساير روشهاي تامين مالي در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار

چکیده:

سرمايه يکي از نهاده هاي اصلي توليد است.دولتها و شرکتهاي اقتصادي براي شروع يا ادامه يک فعاليت اقتصادي احتياج به تأمين سرمايه دارند. اين سرمايه يا از دارايي دولت و صاحبان شرکت تأمين مي شود و يا اينکه از طريق فرآيند تأمين مالي بدست مي آيد. براي تأمين مالي، روشها و ابزار گوناگوني وجود دارد که هر کدام داراي ويژگيها و خواص مربوط به خود است. بسته به نيازها، توان مالي، شرايط بنگاههاي اقتصادي و تنوع رفتار مردم در سرمايه گذاري و مواجهه با خطر، اين ابزارها و روشها تبيين و به کار گرفته مي شوند. يکي از روشهاي مهم فرآيند تأمين مالي، تبديل به اوراق بهادار کردن دارايي ها مي باشد.و يکي از ابزارهاي مالي جدید براي فرآيند تبديل به اوراق بهادار کردن دارايي ها،صکوک بوده که در کشورهاي اسلامي به جاي اوراق قرضه به کار گرفته مي‌شود.

شماره نشریه: 
25
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: