اهمیت شناخت پایگاه های اطلاعاتی غیر متمرکز و محیط پردازش گرید در حسابرسی مستقل

دانشجویان DBA

اهمیت شناخت پایگاه های اطلاعاتی غیر متمرکز و محیط پردازش گرید در حسابرسی مستقل

چکیده

فناوری وپیچیدگی تجارت مدرن امروز از خصوصیات شرکت ها است که حسابرسان مستقل را ملزم  خواهد کرد تا روش ها ورویه های جدیدی برای حسابرسی را در پیش گیرند.

یکی از فناوریهای جدید که کمتر در جامعه حسابداری و حسابرسی(مستقل) ایران در حوزه فناوری اطلاعات ورایانه به آن پرداخته شده است محیط پردازش گرید می باشد.با توجه به استفاده روز افزون فناوری اطلاعات وشبکه های کامپیوتری ولزوم رسیدگی به صورتهای مالی شرکتها وموسساتی که در آینده نزدیک از شبکه های گرید استفاده می نمایند ضروری است که حسابرسان (مستقل) جهت حسابرسی در محیط پردازش گرید وانجام حسابرسی کارآوموثرشناخت کافی بدست آورند[2].در راستای شناخت اثرمحیط پردازش گرید، قبل از هر چیزلازم است نسبت به شناخت اثر پایگاه های اطلاعاتی غیر متمرکز ویا توزیع شده بر حسابرسی اقدام نمود. جهت ارزیابی صحت و قابلیت اتکای اطلاعات مبادله شده در محیط پردازش گرید،نیاز به بررسی کنترلهای داخلی وحسابرسی محیط پردازشگرید احساس می شود.در این خصوصبكارگيري عاملهاي هو شمند درحسابرسي مستقلمی تواند راهگشا باشد.

شماره نشریه: 
42
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: