برداشت حسابرسان ایران از کارایی علایم خطر در کشف گزارشگری مالی متقلبانه

دانشجویان DBA

برداشت حسابرسان ایران از کارایی علایم خطر در کشف گزارشگری مالی متقلبانه

هدف این پژوهش ، بررسی تفاوت برداشت حسابرسان داخلی و مستقل درخصوص کارایی 36 علامت خطر استاندارد حسابرسی شماره 99 ، جهت کشف گزارشگری مالی متقلبانه بوده است. استاندارد مزبور ، حسابرسان را ملزم به استفاده از علایم خطر ، در حسابرسی صورتهای مالی ، جهت کشف گزارشگری مالی متقلبانه می کند.
نتایج بررسی نشان داد که تفاوت عمده ای در برداشت حسابرسان داخلی و مستقل وجود ندارد و از دیدگاه آنها ، موثرترین علامت خطر ؛ " نظارت ناکافی بر کنترلهای داخلی بااهمیت " می باشد. هردو گروه حسابرسان علایم خطر ناشی از" فرصت " را ، موثرتر از علایم خطر ناشی از " نگرش و انگیزه " در کشف گزارشگری مالی متقلبانه طبقه بندی می کنند.
همچنین نتایج پژوهش نشانگر این بود که : میزان تجربه و رده شغلی در برداشت حسابرسان داخلی نسبت به کارایی علایم خطر موثر بوده درحالیکه این دو متغیر درمورد حسابرسان مستقل اثربخش نبوده است.

شماره نشریه: 
3
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: